موضوع کل درس های عربی 1

 

درس اول
مروری بر عربی دوره ی راهنمایی: فعل ماضی ، مضارع ، امر ، حرف ، حرف جار ، اسم ، فاعل ، مبتدا ، خبر ، مفعول ، مفرد ، مثنی ، جمع ، ضمیر ، اشاره ، مذکر ، مؤنث ، اعراب ، رفع ، نصب ، جر

درس دوم
ثلاثی مجرد ، ثلاثی مزید ، باب افعال (إفعال) ، مصدر ، سماعی ، قیاسی ، مصادر قیاسی ، باب تفعیل ، باب مفاعلة  فعال ، مفتوح ، حرف مضارع 

درس سوم
باب های مزید ، باب تفعّل ، باب تفاعل ، باب انفعال ، باب استفعال ، باب افتعال

درس چهارم
مشتق ، جامد ، مشتقات ، علم صرف ، اشتقاق لغوی ، مشتقات اصطلاحی ، اسم مبالغه ، اسم فاعل ، اسم مکان ، اسم زمان ، اسم مفعول ، صفت مشبهه ، اسم تفضیل

درس پنجم
اسم زمان ، اسم مکان ، مفعل ، صفت ، صفت مطلق یا ساده ، صفت مشبهه ، فعیل ، فعل ، فعلان ، اسم مبالغه ، فعّال ، فعّالة ، اسم تفضیل ، افعل (أفعل) ، فعلی ، الاعراب و التحلیل الصرفی (الإعراب و التحلیل الصرفی) ، تجزیه و ترکیب ، صفت تفضیلی ، صفت عالی ، قواعد ، ترجمه ، قرائت متن ، تمرین و کاربرد

درس ششم
ضمیر ، ضمایر ، منفصل ، متصل ، غایب ، مخاطب ، متکلم ، ضمایر بارز ، ضمایر متصل فاعلی ، نون وقایه (وقایة)

درس هفتم
اسم موصول ، الذی ، التی ، الذین ، اللاتی ، من ، ما ف موصول مشترک ، خاص

درس هشتم
معرب ، مبنی ، مبنی بر فتح ، کسر ضم ، سکون ، معرب ، رفع ، نصب ، جر ، جزم ، مرفوع ، منصوب ، مجرور ، مجزوم ، جمع مؤنث

درس نهم
فعل ، فاعل ، تشخیص فاعل ، اعراب فاعل ، جمله ی فعلیه ، اسم ظاهر ، مفعول به ، ضمایر منفصل منصوب ، متمم ، حروف جر ، ضمیر بارز ، ضمیر مستتر

درس دهم
اسم ، جمله ی اسمیه ، مبتدا ، خبر ، رفع ، مرفوع ، انواع خبر ، مفرد ، جمله ی فعلیه ، جار و مجرور ، اعراب محلی ، کلمات مبنی ، محلا مرفوع

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط محمد امین شاهوردی  | 
 • اوزان ثلاثی مزید
 • شمادراین درس با فعل های ثلاثی مزید آشنا می شوید .
 • یکی از نکات مهمی که شما در تجزیه فعل  (تحلیل الصرفی ) باید بدانید این است  که
 • فعل شما ثلاثی مجرد است یا مزید .
 • ثلاثی مجرد به فعلی گفته میشود که  ریشه آن دارای سه حرف اصلی میباشد وفعلهای
 • ثلاثی مزیدبه فعلهایی گفته میشود که اولین صیغه فعل ماضی آن بیش از 3 حرف داشته باشد .
 • فعل های ثلاثی مجرد : مانند : ذهبَ ، صرخَ ، عَلِمَ 
 • فعل های ثلاثی مزید : مانند : اَکرَمَ ، جاهَدَ ، علـَّمَ  و.... 
 • در واقع میتوانیم بگوییم ثلاثی مجردها ، هنوز ازدواج نکرده اند ومزیدها ازدواج کرده و
 • مسئولیتها به گردنشان اضافه شده است . برای همین با توجه به تعداد فرزندان مسئولیتشان کم وزیاد است .
 • برای یاد گرفتن سریع این وزنها کافی است شما به طریقه پیدا کردن وزن کلمه
 • که درسال سوم راهنمایی یاد گرفتید کاملاً آشنا باشید .
 • به عنوان مثال : وزن کلمه  انزجار :  انفعال  ،  مساعدة  : مفاعلة  و.....
 • مهمترین وزنهای ثلاثی مزید عبارتند از :
 •  افعال ، تفعیل ، مفاعلة ، تفاعل ، تفعّل ، انفعال ، استفعال ، افتعال 
 • بابهای افعال ، تفعیل ، مفاعلة : دارای 1فرزند
 • بابهای تفاعل ، تفعّل : دارای 2فرزند
 • بابهای انفعال ، افتعال ، استفعال دارای 3 فرزند هستند .
 • یادتان باشد که قبلاً توضیح دادیم منظورمان حروف اضافه در اولین صیغه فعل ماضی میباشد وتعداد فرزندان را هم بر همین اساس اعلام کردیم .
 • واکنون  صیغه اول ماضی ، مضارع و مصدر هر یک از آنها رابیان میکنیم . .
 • باب افعال :   أفعَلَ .  یُفعِلَ . افعال          أرسَلَ . یُرسِلُ  . ارسال
 • باب تفعیل :  فـَعَّـلَ  . یُفعِّـلُ . تفعیل         کـَلـَّمَ  . یُکـَلـِّـمُ . تکلیم 
 • باب مفاعلة :  فاعَلَ . یُفاعِلُ . مفاعلة       قاوَمَ . یُقاوِمُ . مقاومة 
 • باب تفاعل : تفاعَـلَ . یَتـَفاعَلُ . تفاعُل      تظاهَرَ . یتظاهَرُ .تظاهُر
 • باب تفعـُّل : تفعَّلَ . یَتفعَّلُ . تفعُّل            تجَمَّلَ . یتجمَّلُ . تجمُّل
 • باب انفعال : اِنفعَلَ . ینفعِلُ . انفعال       انکسَرَ . ینکسِرُ . اِنکسار
 • باب افتعال : اِفتعَلَ . یفتعِلُ . افتعال      اِنتشَرَ .ینتشرُ .انتشار
 • باب استفعال : اِستفعَلَ . یستفعِلُ . استفعال     استخرَجَ . یستخرِجُ . استخراج 
 • هر یک از فعل های ماضی یا مضارع در هر باب درست مانند فعل های ثلاثی مجرد صرف میشوند . یعنی هر کدام از آنها در هر باب 14 صیغه ماضی و14 صیغه مضارع دارند .
 • معانی هر یک از این بابها :
 • 2باب افعال وتفعیل برای متعدی کردن به کار میروند . یعنی که فعل ما
 • به مفعول نیاز دارد .
 • مانند : ذهَبَ  : رفت  ،  أذهَبَ : برد
 • باب مفاعلة و تفاعل برای مشارکت هستند ولی در باب مفاعلة مشارکت
 • یک طرفه است وبه همین دلیل با حرف (با) ترجمه میشود ودر باب تفاعل مشارکت
 • 2طرفه است وبه همین دلیل باعبارت (بایکدیگر ) ترجمه میشود .
 •  مانند : کاتبَ علیٌ حسناً . علی با حسن نامه نگاری کرد .
 •  تکاتـَبَ علیٌ وحسنٌ . علی وحسن با یکدیگر نامه نگاری کردند .
 • سه باب تفعّل ، افتعال وانفعال زمانی به کار میروند که ما چیزی را از کسی
 • بخواهیم واو قبول کند یا بخواهیم تأثیری را در شی ای ایجاد کنیم وآن تأثیر ایجاد شود .
 • علـَّمَ المعلمُ علیاً . تعلـَّمَ علیٌ . معلم به علی یاد داد . علی یاد گرفت .
 • وباب استفعال برای طلب ودرخواست به کار میرود .
 • مانند : استغفَرتُ اللهَ . از خدا آمرزش خواستم .
 •  
 • باب

  ماضی

  مضارع

  مصدر

  امر

  افعال

  أفعَلَ

  یُفعِلُ

  افعال

  أفعِل

  تفعیل

  فـَعـَّلَ

  یُفـَعِّلُ

  تفعیل

  فعِّل

  مفاعلة

  فاعَلَ

  یُفاعِلُ

  مفاعلة

  فاعِل

  تفعّل

  تـَفـَعَّلَ

  یتفعَّلُ

  تفعُّل

  تفعَّل

  تفاعُل

  تفاعَلَ

  یتفاعَلُ

  تفاعُل

  تفاعَل

  انفعال

  اِنفعَلَ

  ینفعِلُ

  انفعال

  اِنفعِل

  افتعال

  افتعَلَ

  یفتعِلُ

  افتعال

  اِفتعِل

  استفعال

  استفعَلَ

  یستفعِلُ

  استفعال

  اِستفعِل

 • نکات مهم :
 •  بابهای انفعال ، تفعّل ، وافتعال همیشه لازم هستند . یعنی احتیاج به مفعول ندارند .
 •  ۲- همزه باب افعال همیشه مفتوح ( منصوب) است . چه در امر چه در ماضی .
 •  ۳- مصدر باب مفاعلة ۲ وزن دارد ، فِعال ومفاعلة .
 •  ۴- ماضی بابهای تفاعل وتفعّل دارای حرف (ت )است . با مضارع وامر اشتباه نشود .

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط محمد امین شاهوردی  | 

خلاصه زندگی امام جواد(ع)۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ولادت

نهمین امام شیعیان نام مبارکش محمد است و القاب و کنیه‌های فراوانی دارد؛ مشهورترین لقبش جواد و هادی است و معروف‌ترین کنیه‌اش ابوجعفر.

امام جواد علیه السلام در ماه رجب سال 195 هجری قمری در مدینه چشم به دنیا گشود. پیشگویی ولادت آن امام از زبان پدر بزرگوارش چندین بار مطرح شده بود. ولادت امام جواد همچون ولادت سایر ائمه معصومین علیهم السلام با ویژگی‌های مخصوصی همراه بوده است.

مادر بزرگوار امام جواد علیه السلام خیزران نام دارد؛ زنی از خاندان ماریه قبطیّه یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله.

دوران امامت

دوران کودکی امام جواد علیه السلام از دوران شیرخوارگی تا زمانی که در سن هفت سالگی به امامت رسید، با حوادث گوناگون آمیخته است.
با شهادت امام رضا علیه السلام و به امامت رسیدن امام جواد در سن کودکی، یکی از موضوعاتی که حتی برخی از یاران امام هشتم را دچار شک و تردید کرد، کم‌ سن‌ و‌ سالی امام جواد جهت مقام امامت بود. به همین دلیل در مواردی امام رضا علیه السلام و در موارد دیگری، خود امام جواد به تبیین آن پرداختند و به شبهه‌ها پاسخ گفتند.

img/daneshnameh_up/8/8f/javad3.jpg


اگر چه امام جواد علیه السلام نسبت به سایر امامان در سن بسیار کمی به امامت رسید، اما دوران هفده ساله‌ی امامت او، دورانی نسبتاً طولانی و پر حادثه است.

جایگاه امام نزد خدا

امام جواد علیه السلام به دلیل قابلیت و لیاقت و بهره‌مندی از موهبت الهی از جایگاهی رفیع در پیشگاه خداوند، پیامبر اکرم، پدر بزرگوارش و تمام کسانی که بهره‌ای از شناخت امام دارند برخوردار است.
اگر چه دشمنان دین و حاکمان معاصر امامان معصوم علیهم السلام همواره در مقام توطئه و سرکوب و تحقیر آنان بوده اند، اما حقانیت و صداقت و نورانیت امامان شیعه پیوسته نقشه‌های دشمنان را خنثی و بی‌تأثیر می‌ساخته است و در برخی موارد، حتی دشمنان تحت تاثیر وجود پر برکت آنان قرار می‌گرفته‌اند.

ازدواج

امام جواد علیه السلام نیز با هوشمندی و درایت مخصوص‌به‌خود، در برخورد با حاکم ستمگر عباسی، مامون ، که قاتل پدرش امام رضا علیه السلام بود به گونه‌ای عمل نمود که مامون نیز افتخار خویش را در انتخاب او برای ازدواج با دخترش ((ام فضل (لبابه)|ام فضل ))می‌دید.
در دوران زندگی مشترک امام جواد علیه السلام با ام فضل (تا هنگام شهادت) حوادث گوناگونی اتفاق افتاده است.

دوران امامت تا شهادت

همسر دیگر امام جواد علیه السلام، سمانه مغربیه نام دارد که مادر امام هادی علیه السلام است.
امام جواد علیه السلام همچون امامان دیگر با بهره‌مندی از علوم و معارف ناب توحیدی و دریافت حقایق از عوالم بالا در صحنه‌های مختلف، گوشه‌هایی از اقیانوس نامتناهی علم و حکمت خویش را در زندگی سراسر رحمت خویش به نمایش گذاشته است.
دفتر زندگی امام همانند سایر ائمه معصوم علیهم السلام آکنده است از برگ‌هایی زرین از مکارم اخلاق ، مناقب و معجزات ، استجابت دعاها ، ارتباط متواضعانه، صمیمانه و همدردی با اصحاب و یاران است.

img/daneshnameh_up/c/cc/javad1.jpg


زندگی پربرکت امام جواد با نقشه معتصم ،حاکم ستمگر عباسی، و دخالت مستقیم ام فضل همسر آن حضرت پایان یافت. آن حضرت در تاریخ 220 هجری قمری به شهادت رسید و در کنار قبر جدّ بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم در کاظمین به خاک سپرده شد.

سخنان به ‌یادگار مانده از حضرت جواد علیه السلام در موضوعات مختلف هر یک به‌ صورت مشعلی فروزان تا ابدیّت فراسوی راه انسانها می‌درخشد و در بزرگراه کمال و سعادت، حق را روشنی می بخشد. سخنان آن حضرت درباره جد گرامی‌اش ،رسول خدا صلی الله علیه و آله، و مادرش، حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام، و پدرش حضرت رضا علیه السلام نشانگر محبت و علاقه عمیق آن حضرت به این بزرگان می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط محمد امین شاهوردی  | 
 
 
در نگاه اول یک پیرمرد (با دو چشم!!) را سوار بر اسب می‌بینید، درسته!؟ پس بیشتر دقت کنید.


می‌توانید تعداد پاهای این فیل را بشمارید!؟


به نظر شما چطور همچین چیزی ممکن است!؟ یکی بالا بیاید و دیگری پایین!؟


خودتان را بکشید هم عمرن بتوانید همچین پلکانی بسازید!!


برای لحظاتی با دقت به نقطه سیاه وسط این عکس نگاه کنید (یعنی کاملا زل بزنید!) پس از مدتی خواهید دید که منطقه خاکستری دور آن نقطه، حذف می‌شود. جالب بود نه!؟


این دو خط هم طبیعتا باید موازی باشند ولی چشم ما چیز دیگری می‌گوید.


به نظر شما کدامیک از این سربازهای وظیفه!! قدبلندتر هستند!؟


در نگاه اول صورت یک سامورایی را می‌بینید!؟ بیشتر دقت کنید تا بدن آن اسکیمو را هم ببینید.


چطور همچین چیزی ممکن است!؟


دو دایره میانی را در تصویر زیر به دقت ببینید، کدام بزرگتر است!؟ (اشتباه کردید! برابرند)

به این عکس نگاه کنید ... یک تصویر متحرک می‌بینید!؟ (این یک عکس ثابت است)


به نظرتان طول کدام یک از خط‌های عمودی بیشتر است!؟ (اگر شک دارید، با خط‌کش امتحان کنید)


چه می‌بینید!؟ یک فرزند یا یک پدر؟ باید به تصویر با دقت زیاد! نگاه کنید.


می‌توانید یک صورت در این آثار قدیمی دیواری پیدا کنید!؟


باورتان می‌شود که خطوط عمودی همه با هم موازی باشند!؟


می‌توانید همچین پلکانی بسازید؟


باور کنید شکل تیره پایین یک مربع است! باور کنید!!


آیا می‌توانید سه صورت در تصویر پایین پیدا کنید!؟


این انصافا آخرشه دیگه! در تصویر پایین تعدادی گل می‌بینید یا صورت یک پیرمرد!؟


+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط محمد امین شاهوردی  | 
 
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت   توسط محمد امین شاهوردی  |